Regels en Afspraken

Net zoals thuis, op school, het werk en het gewone leven gelden er ook in de speeltuin afspraken die we met elkaar maken. Door de speeltuin te betreden (betaald of onbetaald) geeft u aan dat u zich ook aan deze regels en afspraken wilt houden. Het toezicht draagt er zorg voor, dat alle aanwezigen zich aan deze afspraken houden.

De algemene hoofdregel: 

“We houden ons aan de algemene fatsoensnormen, en behandelen iedereen zoals wij ook graag worden behandeld” 

Speeltuin ABC

Wij verzoeken u vragen omtrent deze regels ALTIJD via de mail te stellen. Dit om te voorkomen dat er niet altijd eenduidige antwoorden (kunnen) gegeven worden. Dit ook om te voorkomen dat, zoals de ervaring helaas geleerd heeft, mensen een bestuurslid aanspreken met een vraag en als het antwoord niet is zoals zij gedacht of hoopten dezelfde vraag aan een ander bestuurslid stellen, waar zij wel op een positief antwoord hopen of gokken.

Speeltuin ABC

Algemeen:
Zoals overal gelden ook in de speeltuin gedragsregels, het zogenaamde Speeltuin ABC.
De voornaamste regel houdt in dat we de algemene fatsoensnormen in acht nemen.
Behandel de vrijwilliger binnen de speeltuin zoals u ook zelf behandelt wilt worden, en liever behandel ze nog wat beter.
Het bestuur accepteert niet dat een toezichthouder bedreigt of uitgescholden worden. De toezichthouder mag de betreffende persoon dan zonder waarschuwing verwijderen en ook indien u hier over klaagt zal de klacht niet in behandeling genomen worden.
Bij bedreiging/mishandeling wordt ook aangifte bij de politie gedaan en indien u over een gezins/seizoenskaart beschikt wordt deze direct ongeldig verklaart.
Bij mishandeling zullen we u de toegang voor altijd ontzeggen.
Bij misdragingen is de speeltuin/toezichthouder gerechtigd om de betreffende bezoeker uit de speeltuin te verwijderen, zonder teruggave van het betaalde entreegeld.
Kijk bij klachten om tegen een verwijdering in protest te gaan.
Door zich in de speeltuin te bevinden en/of entree te betalen cq een seizoenskaart aan te schaffen stemt u in met de opgestelde regels.

Aansprakelijkheid:
De stichting is er alles aan gelegen om de gehele accommodatie zo veilig mogelijk te maken, en te houden. Gebruik maken van de accommodatie geschied dan ook geheel voor eigen risico. Anders dan door grove nalatigheid accepteert de Stichting Speeltuin Vaesrade & Kinderboerderij geen aansprakelijkheid voor letsel en/of schade door gebruikmaking van de accommodatie en de daar gelegen speeltoestellen. Dit geldt ook voor de overige activiteiten die de stichting al dan niet op haar grondgebied organiseert. Dit geldt ook voor de Kinderboerderij, bezoek geschied op eigen risico, letsel of schade toegebracht door de dieren wordt NIET vergoed.

Afval:
In de speeltuin zijn afvalbakken aanwezig, deponeer hierin uw afval. Het is NIET toegestaan met etensresten aan de dieren te voeren.

Babysitten:
De speeltuin is GEEN oppascentrale of naschoolse opvang. De kinderen mogen de speeltuin alleen bezoeken onder begeleiding van een volwassene. Indien de kinderen zich in de speeltuin bevinden zonder begeleiding en er ontstaat schade en/of letsel door welke aard dan ook, dan is de stichting NIMMER aansprakelijk. Ook ouders dienen ondanks de aanwezigheid van de toezichthouder(s) zelf op de door hun meegebrachte kinderen letten en kunnen bij letsel of schade het argument van aanwezige toezichthouding niet gebruiken. De toezichthouding is NIET aanwezig voor het verschonen of verwisselen van vieze luiers en/of broeken

Babyverzorgingstafel:
De speeltuin beschikt over een baby-verzorgingstafel. deze bevindt zich in het invalidentoilet. De sleutel hiervan is verkrijgbaar bij de winkel. Het verschonen van een baby kunt u uitsluitend in deze ruimte doen. het is uit oogpunt van hygiëne niet toegestaan een baby op een van de tafels die in de speeltuin staan (uitgezonderd de verzorgingstafel) te verschonen.

Camerabewaking:
Als de speeltuin gesloten is, maken wij gebruik van een camerabewakingssysteem. Dit systeem is een aanvulling op ons inbraakalarmsysteem en wordt met name ingezet om de vernielingen aan toestellen, afrasteringen en andere eigendommen, die de laatste jaren toenam een halt toe te roepen. Ook wordt dit systeem door de dierenverzorgers gebruikt om in het voorjaar als er jonge dieren geboren gaan  worden, of als er een dier i.v.m. ziekte apart is gezet in de gaten te houden. Tijdens de openingsuren is het systeem i.v.m. de privacy niet actief.

EHBO:
Bij ongelukjes is er bij de winkel een EHBO-koffer aanwezig.

Entree:
De entree wordt betaald bij de winkelhulpen. Voor alle kinderen geldt dat men verplicht is entree te betalen bij betreding van de speeltuin. Dit kan in de vorm van het betalen van de reguliere entree of het aanschaffen van een gezinskaart voor het lopende seizoen. Bezoekers met een gezinskaart dienen zich bij binnenkomst te melden bij de winkel. Indien bij controle blijkt dat de bezoeker niet betaald heeft (vergeten) zal hem 1 maal de mogelijkheid geboden worden dit alsnog te doen. Bij weigering entree te betalen volgt verwijdering van het terrein. Volwassenen betalen geen entree.

Evenementen:
Regelmatig worden er evenementen in de speeltuin georganiseerd. Denken we hierbij aan de koningsdag etc. Via affiches in de speeltuin, de website, lokale huis-aan-huis-bladen, kranten etc houden we u op de hoogte over eventuele speciale activiteiten in de speeltuin. Aan de onderzijde van de website staan de komende evenementen genoemd We hopen u in de toekomst met een nieuwsbrief van alles op de hoogte te houden. Ook bij georganiseerde evenementen is deelname voor geheel eigen risico.

Gevonden Voorwerpen:
Het komt regelmatig voor dat er spullen achterblijven in de speeltuin. Deze spullen zullen het hele seizoen bewaard worden. Na sluiting van de speeltuin (laatste vrijdag van september) plaatsen we nog een oproep om deze spullen op te komen halen. De spullen die na de oproep niet opgehaald worden gedoneerd aan een organisatie werkzaam in ontwikkelingslanden.

Gezinskaart/seizoenskaart:
Indien u beschikt over een gezinskaart/seizoenskaart kan gedurende het hele (op de kaart vermelde) seizoen gebruik maken van de speeltuin en de kinderboerderij. Een gezinskaart/seizoenskaart is alleen geldig voor de bij de gemeente en/of woningstichting ingeschreven inwoners op het adres van de aanvrager. Eventuele tijdelijke inwoners, vakantiegasten, en logés vallen hier NIET onder. De gezinskaart kan bij de winkel worden aangevraagd.
Bij het invullen worden enkele gegevens gevraagd die wij uitsluitend voor eigen gebruik beheren en deze worden niet aan derde ter beschikking gesteld. Indien blijkt dat de verstrekte gegevens onjuist zijn kan de gezinskaart ongeldig worden verklaart en wordt er geen restitutie van betaalde gelden gedaan.

Huisdieren:
Honden, katten en andere huisdieren mogen NIET worden meegenomen in de speeltuin. Blinde geleidehonden en hulphonden mogen wel in de speeltuin komen.

Invalidentoilet:
De speeltuin beschikt over een invalidentoilet, toegankelijk voor rolstoelgebruikers. De sleutel voor het invalidentoilet is bij de winkel verkrijgbaar.

Ingang:
De speeltuin is slechts toegankelijk via de hoofdingang, gelegen aan de Tulpstraat. De ingang blijft i.v.m. veiligheidsvoorschriften geopend. Bezoekers dienen er zelf op te letten dat  de onder hun (bege)leiding staande kinderen de speeltuin niet verlaten. Indien de kinderen de speeltuin ongeoorloofd verlaten kan de speeltuin nimmer aansprakelijk gesteld worden.

Cadeaubon:
In de winkel is de zgn Speeltuin cadeaubon verkrijgbaar. Deze bon in de vorm van een cheque kan bij de speeltuin worden ingewisseld voor een seizoenskaart. Deze bon kan NIET worden ingewisseld voor contant geld.

Kinderboerderij:
De stichting beheert naast de speeltuin ook een kinderboerderij, waar u (tijdens de openingstijden van de kinderboerderij, deze kunnen afwijken van de openingstijden van de speeltuin, doch deze vallen wel binnen de openingstijden van de speeltuin) vrij tussen de dieren kunt verblijven. het kan voorkomen dat door een tekort aan vrijwilligers de kinderboerderij gesloten is. Indien dit het geval is vindt er GEEN (gedeeltelijke) restitutie van de betaalde entree plaats. Bij bezoek aan de boerderij dient u de volgende regels in acht te nemen:

–             U volgt de aanwijzingen/instructies van de toezichthouder op
–             Dieren mogen NIET gevoerd worden
–             Dieren mogen NIET opgejaagd worden
–             Weiden zijn NIET toegankelijk voor de bezoekers
–             Alleen als de dieren het toelaten mag/kunt u ze aaien knuffelen
–             Ezeltje rijden is NIET toegestaan
–             Bezoek aan boerderij geschied voor eigen risico.

Klachten:
Indien u het niet eens bent met een genomen besluit o.i.d. verzoeken wij u binnen 2 dagen na het incident via het contactformulier uw klacht kenbaar te maken. Indien uw klacht een incident betreft dat meer dan 2 dagen eerder heeft plaats gevonden nemen we uw klacht niet meer in behandeling. Als uw klacht in behandeling wordt genomen ontvangt u binnen 2 weken een eerste antwoord, indien wij dit antwoord niet binnen 2 weken kunnen geven ontvangt u hiervan bericht. Indien u op deze mail niet binnen 2 weken antwoord gaan wij ervan uit dat de klacht uit de wereld is geholpen. Heeft u binnen 2 weken niets van ons gehoord neemt u dan a.u.b. opnieuw contact met ons op.

Kleding:
Ook tijdens de (warme) zomerdagen worden de jeugdige bezoekers van de speeltuin  geacht minimaal een luier of luierbroekje te dragen. IVM de hygiëne is het dus niet toegestaan om ook de allerjongste onder ons bloot rond te laten lopen.

Privacybeleid:
Klik hier voor ons privacybeleid

Rookvrij:
In onze speeltuin geven we kinderen graag het goede voorbeeld. Daarom is de speeltuin en kinderboerderij een volledig rookvrij terrein. Hiermee beschermen we kinderen tegen de verleiding om te gaan roken en het schadelijke meeroken. Zo bieden we onze kinderen een gezonde en veilige speelomgeving. Iedereen wil dat kinderen kunnen spelen in een gezonde en veilige omgeving. Zien roken, doet roken. Als kinderen anderen zien roken lijkt dat normaal en misschien zelfs aantrekkelijk. Met een rookvrije speelplek geven we kinderen het goede voorbeeld, voorkomen we het schadelijke meeroken, vermijden we het gevaar van brandwonden én voorkomen we dat kinderen peuken oppakken en in hun mond stoppen. Een rookvrije speelplek draagt bij aan de beweging ‘Op weg naar een Rookvrije Generatie’. Iedereen is en blijft welkom op onze speelplek, ook rokers! We vragen rokers om uit het zicht en buiten het terrein te roken. Het terrein en de entree zijn rookvrij. We rekenen op uw medewerking om samen met ons te zorgen voor een gezonde en veilige omgeving.

Seizoenskaart:
Zie gezinskaart

Toezichthouding:
Om zelfstandig gebruik van de voorzieningen zo goed mogelijk te laten verlopen heeft de stichting Speeltuin Vaesrade & Kinderboerderij vrijwilligers bereid gevonden om als toezichthouding te functioneren. De toezichthouding is herkenbaar aan hun kleding (groen hemd en/of zwarte bodywarmer met opdruk speeltuin) en aan een naambadge. De toezichthouding zorgt voor de orde en netheid in de speeltuin, aanwijzingen van de toezichthoudingen dienen dan ook opgevolgd te worden. De toezichthouding is gerechtigd om mensen de toegang te ontzeggen of uit de speeltuin te verwijderen (zie verwijdering). Indien een toezichthouder een bezoeker de toegang ontzegt of verwijdert zal een eventueel aanwezig dit besluit NIET terug draaien om gezagsondermijning te voorkomen. Over verwijdering is GEEN discussie mogelijk en retournering van entreegelden is uitgesloten. Indien u het oneens bent een verwijdering kunt binnen 2 dagen contact opnemen met het bestuur. Wij zullen u klacht dan bekijken. Indien de klacht gegrond is zult u het entreegeld retour ontvangen. Belediging, bedreiging en/of mishandeling zullen altijd leiden tot verwijdering, bij bedreiging en/of mishandeling wordt er tevens aangifte gedaan bij politie. Ook zullen bij bedreiging en mishandeling de gezins/seizoenskaart direct ongeldig worden verklaart en wordt u de toezicht tot de speeltuin voor minimaal de nog resterende dagen dat de speeltuin open is ontzegd. Bij mishandeling zal u in de toekomst ook geen kaart meer worden verkocht.

Verwijdering:
Bij ernstige misdragingen kunnen de desbetreffende personen uit de speeltuin verwijdert worden. Dit betekent dat deze perso(o)n(en) voor de rest van de dag of meerdere dagen niet weer welkom zijn in de speeltuin en op de kinderboerderij. Indien de betreffende perso(o)n(en) weigert te vertrekken zal er politie worden ingeschakeld. (Volgens de wettelijke toegestane methode van verwijdering en/of toegangsontzegging). Belediging, bedreiging en/of mishandeling zullen altijd leiden tot verwijdering, bij bedreiging en/of mishandeling wordt er tevens aangifte gedaan bij politie. Ook zullen bij bedreiging en mishandeling de gezins/seizoenskaart direct ongeldig worden verklaart en wordt u de toezicht tot de speeltuin voor minimaal de nog resterende dagen dat de speeltuin open is ontzegd. Bij mishandeling zal u in de toekomst ook geen kaart meer worden verkocht.

Voederen van dieren:
Om de gezondheid van de dieren niet te schaden is het verboden om de dieren te voeren, ook niet  met het gras langs de hekken. Omdat de dieren sneller zijn dan je denkt en dus snel een zakje chips, of snoepzakje te pakken hebben is het meenemen van etenswaren naar de kinderboerderij niet toegestaan.

Wifi:
In de speeltuin is tijdens het seizoen gratis WiFi beschikbaar. Beschikbaarheid en snelheid is afhankelijk van het aantal ingelogde bezoekers.
Netwerknaam: Speeltuin_Gast
Wachtwoord:
Helaas kunnen we deze gratis dienst niet garanderen, en kunt u de stichting nimmer aansprakelijk stellen indien er door gebruik van het netwerk schade van welke aard is ontstaan of in de toekomst kan of zal ontstaan

Over zaken en onderwerpen die hier niet zijn omschreven kan de toezichthouder of een aanwezig bestuurslid een ad hoc besluit of beslissing nemen. De genomen beslissing (of besluit) is op dat moment van toepassing, In een bestuursvergadering wordt een eventueel genomen besluit bekrachtigd of verworpen. Indien u het niet eens bent met een genomen ad hoc besluit (beslissing) kunt u via het contactformulier (binnen 2 dagen) uw klacht kenbaar maken. Het kan voorkomen dat ondanks dat wij u in het gelijk stellen de maatregel/beslissing NIET terugdraaien omdat wij het belang van de (overige bezoekers/medewerkers van) speeltuin toch groter achten.